• master management curricular

  • revista RRGE

MENIU RO EN

Master Management Curricular

Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Departamentul de Didactica Ştiintelor Exacte

 

Management curricular

Specializarea: Ştiinţe ale educaţiei

Forme: Învățământ cu frecvență (IF) și Învățământ cu frecvență redusă (IFR): 2 ani; 130 credite;

De ce să urmezi acest program de master?

Oferta sa educaţională este UNICĂ pe piaţa programelor de master acreditate la nivel naţional (ARACIS);

Oferta sa curriculară este ACTUALIZATĂ (corelată practicilor internaţionale şi curriculumului naţional);

Acumularea creditelor se poate face prin rute flexibile;

Programul este susținut de CADRE DIDACTICE CU PRESTIGIU RECUNOSCUT ÎN MEDIUL ACADEMIC (profesori şi conferenţiari); 

Programul vă formează ca specialiŞti/ConsilierI PE PROBLEME DE curriculUM în instituţiile de învățământ, cu ATRIBUȚII/RESPONSABILITĂȚI în domeniul managementului curriculumului şi al formării profesionale continue: evaluarea programelor educaţionale şi a materialelor curriculare, formarea profesională în domeniu, dezvoltarea de noi curricula de curs etc.

 

Calificări COR: Expert învăţământ, Cercetător în pedagogie, Consilier învăţământ, Inspector şcolar, Designer instrucţional, Formator/formator de formator, Mentor

 

Competenţe DEZVOLTATE STUDENTILOR:

- manageriale - prin cursuri incluse în „Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educaţional”;

- de cercetare - realizarea de: studii de impact, cercetări educaţionale calitative şi cantitative, cercetări-acţiune etc. care îi permit cadrului didactic să transforme cercetarea pedagogică într-o componentă a practicilor sale educative, valorificată în direcţia reglării şi autoreglării procesului de învăţământ;

- care privesc relaţia cu piaţa muncii - realizarea de studii de impact, proiectarea de curriculum  în funcţie de solicitările comunităţilor locale şi zonale ori la cererea unor beneficiari, evaluarea şi revizuirea curriculei existente etc.

- disciplinare - specifice domeniilor mai largi de studiu şi transversale - care transced disciplinele de studiu şi practicile educative, explicitându-se în termeni de achiziţii transferabile realizate longitudinal;

- de formator în domeniul educaţiei, în acord axiologic cu valorile sociale promovate;

- de promovare a unei atitudini empatice, sprijinire necondiţionată a celui care se formează (“orientare helping”).

 

Posibilităţi de angajare:

- funcţii de conducere de la nivelul unităţilor de învăţământ/inspectoratelor şcolare;

- coordonator comisii şi grupuri de lucru (locale, judeţene, naţionale) care operează asupra planurilor de învăţământ/curriculumului şcolar (inclusiv CDS/CDL);

- coordonator comisii implicate în proiectarea şi elaborarea materialelor curriculare;

- coordonator comisii de calitate în învăţământul preuniversitar;

- responsabil în relaţia şcolii cu comunitatea locală etc.

Suntem pregătiţi să ne folosim competenţele şi experienţa pentru a răspunde nevoilor dvs. de dezvoltare profesională. Ca urmare, veţi regăsi în cursurile noastre teme de actualitate la nivel internaţional, vă oferim suporturi de curs, consiliere şi sprijin individual/ diferenţiat, programe de recuperare etc. 

 

ANEXA

Fisele disciplinelor pentru anul universitar 2022-2023 se găsesc în folderul Fisele disciplinelor 2022- master Management curricular